Dotace z programu „Nová zelená úsporám“ na tepelná čerpadla, ventilační jednotky nebo solární zařízení

Stručný přehled programu Nová zelená úsporám

  • Oblast A: celkové snížení energetické náročnosti (zateplení a výměna oken RD), výše podpory bude dle dosažených úspor mezi 30-55% celkových výdajů.
  • Oblast B: podpora nové výstavby v pasivním standardu, 400 tis. Kč/RD do 20kWh/m2/rok nebo 550 tis. Kč/RD do 15kWh/m2/rok. Povinná je instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
  • Oblast C: Efektivní využití zdrojů energie
   Podoblast podpory C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti A).
   Výše podpory:.
   - 100 000 Kč na TČ země/voda nebo voda/voda
   - 75 000 Kč na TČ vzduch voda
   maximálně však 75% z celkových způsobilých výdajů
   Podoblast podpory C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z;oblasti A).
   RD musí ovšem splnit limit spotřeby tepla na vytápění do 150 kWh/m2/rok, tzn. u starých nezateplených RD nelze vůbec žádat.
   Výše podpory:
   - 80 000 Kč na TČ země/voda nebo voda/voda
   - 60 000 Kč na TČ vzduch voda
   maximálně však 55% z celkových způsobilých výdajů
   Společné podmínky pro C.1 a 2
   Při doložení ukončení realizace musí žadatel stvrdit čestným prohlášením, že zajistil ekologickou likvidaci původního zdroje tepla, a že zajistil provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
   Podporována jsou pouze tepelná čerpadla zapojená do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním měrném objemu 15 l/kW jmenovitého výkonu.
   Podoblast podpory C.3 - Instalace termických solárních systémů
   Výše podpory:
   - 35 000 Kč na solární systém na přípravu teplé vody
   - 50 000 Kč na solární systém na přípravu teplé vody a přitápění
   maximálně však 40% z celkových způsobilých výdajů
   Podoblast podpory C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
   (při současné realizaci opatření z oblasti A)
   Výše podpory: - 100 000 Kč na RD, maximálně však 75% z celkových způsobilých výdajů
  • Oblast D: podpora na přípravu a zajištění realizovaných opatření (projektová příprava apod.)
   na projekt + energetický posudek dotace 5 000 Kč
  • Oblast E: bonus za kombinaci opatření (vždy ve výši 10 tis. Kč)
   a) zateplení (oblast A) + solární kolektory (oblast C3)+TČ (oblast C1) (alternativně plus nucené větrání) nebo
   b) TČ (C2)+solární kolektory (C3), vyjma kombinace solární systém + TČ vzduch-voda

Podporovány budou pouze technologie zapsané do Seznamu výrobků a technologií (SVT). Dodavatel (montážní firma) musí být zapsán v seznamu odborných dodavatelů (SOD).
Plné znění programu najdete na http://www.novazelenausporam.cz/

Podrobnosti k úspěšně registrovaným výrobkům najdete na: http://registrace.novazelenausporam.cz/vyhledavani/vyhledavani-vyrobku/

Často kladené dotazy

Odpovědi na otázky domovní
a systémové techniky...

vstoupit